Zebranie Plenarne Nr 4 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 25 marca 2021 roku odbyło się IV Zebranie Plenarne Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie odbyło się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex.

Podczas Zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w 2020 roku. Przewodniczący Komitetu prof. dr hab. inż. Paweł Zięba omówił najważniejsze aspekty działalności w świetle ograniczeń związanych z pandemią. Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych Sekcji wchodzących w skład Komitetu przedstawili kolejno: dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ – Sekcja Metalurgiczna., prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski – Sekcja Procesów Technologicznych, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik – Sekcja Materiałów Metalowych, prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki – Sekcja Materiałów Niemetalowych, prof. dr hab. inż. Marek Faryna -  Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów.

Zebranie podjęło uchwałę w sprawie poparcia dla wniosku o utworzenie nowego panelu dziedzinowego Inżynieria Materiałowa w Narodowym Centrum Nauki w celu wyodrębnienia dyscypliny Inżynieria Materiałowa. W głosowaniu, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN jednogłośnie poparł wniosek.

W Zebraniu wzięli udział zaproszeni Goście reprezentujący krajowe Uczelnie Wyższe i Instytuty Badawcze w obszarze dyscypliny inżynieria materiałowa. W wyniku dyskusji zostało zadeklarowane poparcie inicjatywy KIMiM PAN w formie uchwał poszczególnych Rad Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Uczelni oraz Uchwał Rad Naukowych Instytutów Badawczych. 

W trakcie Zebrania prof. dr hab. inż. Maria Sozańska przedstawiła  inicjatywę powołania do życia Forum Inżynierii Materiałowej – jako platformy wymiany wiedzy i informacji w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Podczas Zebrania  przedstawiono kwestię wystąpienia KIMiM PAN do NCBiR dotyczącą kontynuacji programu dedykowanego inżynierii materiałowej.

Członkom Komitetu zostały przedstawione przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka informacje o planowanej w 2021 roku Konferencji Metalurgia 2020, która ze względów pandemicznych została przesunięta o rok.

Z kolei Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego prof. dr hab. inż. Dariusz Kata, przedstawił informacje dotyczące planowanej organizacji w bieżącym roku Jubileuszowego XXV Seminarium PTM.

Zebranie zakończyła  dyskusja na temat zbliżającej się ewaluacji jednostek naukowych oraz ewaluacji czasopism naukowych.

_____________________________________________

Wykład Inauguracyjny

Forum Inżynierii Materiałowej (Materials Engineering Forum)

        Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN                          

        Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

 

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze zorganizowało 28. stycznia 2021r. pierwsze otwarte seminarium Forum Inżynierii Materiałowej.

Wykład inauguracyjny na Forum Inżynierii Materiałowej wygłosił Prof. Ehrenfried Zschech (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Dresden, Germany) pt.  „Extension of fracture mechanics to small dimensions  – Microcrack evolution and failure in 3D structured materials”. 

W spotkaniu uczestniczyło 121 osób.

_____________________________________________

Forum Inżynierii Materiałowej (Materials Engineering Forum)

        Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN                          

        Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

 

Forum Inżynierii Materiałowej to nowa formuła międzyuczelnianych seminariów naukowych pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Forum ma na celu dalszą integrację środowiska naukowego skupionego w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Inicjatywą została podjęta przez trzy uczelnie: Politechnikę Warszawską, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Śląską oraz Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. W skład Komitetu Organizacyjnego Forum wchodzą:

 • prof. dr hab. inż. Maria Sozańska – Politechnika Śląska (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Robert Filipek – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. inż. Maciej Szczerba, profesor instytutu – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. Hanna Myalska – Politechnika Śląska (sekretarz)
 • dr Bartosz Chmiela – Politechnika Śląska
 • dr inż. Paweł Gradoń – Politechnika Śląska
 • mgr inż. Damian Migas – Politechnika Śląska

Zaplecze techniczno – informatyczne zapewnia Politechnika Śląska, spotkania odbywają się na platformie Zoom.

_____________________________________________

Zdalny meeting/workshop Sekcji Materiałów Niemetalowych KIMiM PAN

Szanowni Państwo, Członkowie Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

W dniach 9-11 luty 2021 roku zaplanowany jest Zdalny meeting / workshop Sekcji Materiałów Niemetalowych KIMiM PAN

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w dn. 09 - 11 luty 2021 r. 

W ramach, którego planowane jest przedstawienie swojej Katedry/zespołu, realizowanych obecnie tematów badawczych, współpracę krajowa i zagraniczną oraz planowane działania na najbliższe lata.

W załączeniu harmonogram oraz link do spotkań.

_____________________________________________

Krótkie podsumowanie mijającego roku

Kończący się wkrótce 2020 rok był dla wszystkich członków Komitetu Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk rokiem wyjątkowym. Wynikało to z faktu, że po raz pierwszy w historii IV Wydziału Nauk Technicznych PAN nastąpiło połączenie dwóch komitetów naukowych: Komitetu Nauki o Materiałach PAN i Komitetu Metalurgii PAN.

Zbiegło się to z wyborami według nowej formuły, zgodnie z którą prawo czynne i bierne zostało rozszerzone na wszystkich samodzielnych pracowników naukowych. Zatem przestało być przywilejem osób posiadających tytuł naukowy profesora. Co więcej, nowa formuła głosowania ograniczała istotnie możliwość wyboru kandydata reprezentującego jedną jednostkę naukową do 5 osób.

W tej sytuacji wybór 30-sto osobowej reprezentacji inżynierii materiałowej i metalurgii w obecnym kształcie, uznać trzeba za sukces i znak, że w nowej rzeczywistości będziemy w stanie harmonijnie współpracować.

Za sukces uważamy także przeprowadzenie, prawie w ostatniej chwili, inaugurującego Zebrania Plenarnego w sposób bezpośredni. W dostojnej Sali Posiedzeń Senatu AGH, wybraliśmy władze Komitetu i zarysowaliśmy plany na najbliższą przyszłość.

Niestety przyszłość okazała się być dość skomplikowaną materią z powodu zdarzeń nazywanych potocznie „pandemią koronowirusa”. Odcięła nas prawie ona od wszelkich kontaktów bezpośrednich, a przede wszystkim spotkań w ramach różnego rodzaju sympozjów, warsztatów, konferencji i posiedzeń.

W tej sytuacji przeprowadzenie, podczas dwóch tzw. „zdalnych” Zebrań Plenarnych Komitetu, spraw związanych z podziałem na sekcje, sformułowaniem planów działań sekcji oraz wyborem dodatkowych osób na członków Komitetu, należy traktować jako kolejny sukces.

Od samego początku działa w miarę sprawie kanał informacyjny, jakim jest strona internetowa Komitetu, uzupełniana na bieżąco i uaktualniana. Udało się także zainteresować dużą część członków Komitetu konferencją Electron Microscopy, zorganizowaną przez Politechnikę Śląską. Zapewnienie możliwości poprzez „Zoom” wysłuchania referatów, wzięcia udziału w dyskusji bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jest nową inicjatywą, które może się szerzej przyjąć w aktualnej i przedłużającej się krytycznej sytuacji związanej z pandemią.

Sprawą nierozstrzygniętą pozostaje status członków sekcji i w tej sprawie oczekujemy stanowiska wiceprezesa PAN. Jest to o tyle ważne, że pomyślna decyzja w tym względzie pozwoli na rozpoczęcie działania poszczególnych sekcji w pełnym zakresie zadań sformułowanych w ich planach.

Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie przełomowy i dojdzie do spotkania wszystkich członków Komitetu, a sekcje będą miały szansę na aktywne działanie.

_____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 3 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 23 października 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zebranie Plenarne Nr 3 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Jedynym punktem obrad była dyskusja i głosowanie nad uchwaleniem planu pracy poszczególnych sekcji Komitetu. Plan pracy został rozesłany wcześniej i był przedmiotem dyskusji wśród członków Komitetu. Po dokonaniu stosownych poprawek, zmian i uzupełnień został poddany pod głosowanie elektroniczne w systemie „Głosuj 24”.

W wyniku tajnego głosowanie przeprowadzonego w systemie „Głosuj 24” plan pracy został przyjęty zdecydowaną większością głosów.

Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Prof. dr hab. Antoni Rogalski pismem z dnia 19 listopada 2020 r. zaakceptował plan pracy i od tej chwili jest on oficjalnym dokumentem Komitetu.

W imieniu Prezydium Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Przewodniczący Komitetu

_____________________________________________

Czterech członków naszej Sekcji Materiałów Niemetalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN:

prof. Anna Boczkowska
prof. Tadeusz Uhl
prof. Andrzej Błędzki
dr inż. Andrzej Czulak

jest organizatorem 4 z 7 sesji kompozytowych online podczas Targów Kompozyt Expo w dniach 17 - 18 listopada 2020 r.

Więcej informacji pod adresem: https://www.kompozyt-expo.pl/pl/

_____________________________________________

Wręczenie nominacji na członków Komitetu

Wręczenie nominacji na członków Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN dla Prof. dr hab. inż. Rafała Dańki oraz mgr inż. Macieja Asłanowicza przez Przewodniczącego Komitetu prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę oraz z-cę Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka.

Wręczenie nominacji na członka Komitetu

 

_____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 2 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 12 sierpnia 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zebranie Plenarne Nr 2 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Jedynym punktem obrad była dyskusja i głosowanie nad kandydatami na przewodniczących poszczególnych Sekcji.

W wyniku tajnego głosowanie przeprowadzonego w systemie „Głosuj 24” na przewodniczących poszczególnych sekcji zostali wybrani:

 1. Sekcja Metalurgiczna - Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
 2. Sekcja Procesów Technologicznych -  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
 3. Sekcja Materiałów Metalowych - Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
 4. Sekcja Materiałów Niemetalowych - Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
 5. Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów - Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Prof. dr hab. Antoni Rogalski pismem z dnia 30 września 2020 r. zaakceptował powyższy wybór.

Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w prowadzeniu działalności sekcji.

W imieniu Prezydium Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Przewodniczący Komitetu

 

_____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 1 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 22 czerwca odbyło się I Zebranie Plenarnego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie miało charakter głosowania elektronicznego nad poszczególnymi punktami Programu w systemie Głosuj24.

Podczas Zebrania został przyjęty Regulaminu Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (link do Regulaminu), który wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Wiceprezesa PAN.

Zebranie podjęło także Uchwałę w sprawie Honorowego Przewodniczącego Komitetu Prof. dr hab. inż. Marka Hetmańczyka, w której można przeczytać:

Członkowie Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk radością witają w swoim gronie dotychczasowego Honorowego Przewodniczącego Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk Profesora dr hab. inż. Marka HETMAŃCZYKA. Jest dla nas wielkim wyróżnieniem i zaszczytem, że Pan Profesor będzie mógł z nami współpracować jako Honorowy Przewodniczący Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Ogromny osobisty wkład Pana Profesora w rozwój polskiej nauki o materiałach, zapał i postawa w dążeniu do celu są dla nas wzorem i inspiracją. Liczymy na pomoc, wsparcie i dobre rady w sprawach dotyczących działalności Komitetu.

 

W wyniku głosowanie w skład Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN zostali przyjęci:

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko, Prof. AGH
 3. Mgr inż. Maciej Asłanowicz

Zebranie zatwierdziło także nową strukturę Komitetu składającą się 5 Sekcji:

 1. Sekcja Metalurgiczna
 2. Sekcja Procesów Technologicznych
 3. Sekcja Materiałów Metalowych
 4. Sekcja Materiałów Niemetalowych
 5. Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów.

 

_____________________________________________

Szanowni Członkowie Komitetu,

Stan związany z panującą pandemią koronawirusa przedłuża się i na pewno w niedalekiej przyszłości nie uda się nam zorganizować Plenarnego Posiedzenia Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w formie tradycyjnej. W związku z tym, za wiedzą i aprobatą Dziekana IV Wydziału Nauk Technicznych PAN, a także po dyskusji w Prezydium Komitetu, ogłaszam posiedzenie internetowe na dzień 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) z formalnym rozpoczęciem od godz. 10:00.

Program Zebrania, jego omówienie oraz inne towarzyszące materiały zostały dostarczone do Państwa drogą mailową. W regulaminowych dwóch tygodniach, jakie dzielą nas od terminu posiedzenia, oczekujemy od Państwa propozycji, sugestii oraz wniosków, które prosimy przesyłać na ręce Sekretarza Komitetu. Będą się z nimi mogli zapoznać wszyscy Członkowie Komitetu. Otrzymane wnioski zostaną podsumowane przez Prezydium i przesłane do Członków Komitetu przed rozpoczęciem głosowań elektronicznych w dniu 22 czerwca 2020 roku. Wszystkie informacje niezbędne do głosowania elektronicznego zostaną przesłane bezpośrednio przed dniem 22 czerwca 2020 roku.

Z najlepszymi życzeniami,

Przewodniczący Komitetu
Paweł Zięba

 

_____________________________________________

Profesor Jerzy Lis, Rektorem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie!

25 maja 2020 roku Jerzy Lis, nasz Kolega i Członek Komitetu, został wybrany Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej.

Magnificencjo Rektorze, serdeczne gratulacje i życzenia, aby ten wielki okręt nazywany Akademią Górniczo-Hutniczą pływał po wodach spokojnych, a jego Sternik wyznaczał kurs, który zawsze doprowadzi do zamierzonego celu.

Informacja o wyborze dostępna jest:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82384%2Ckrakow-prof-jerzy-lis-wybrany-na-rektora-akademii-gorniczo-hutniczej.html

 

_____________________________________________

Dnia 10 marca 2020 na inauguracyjnym posiedzenia Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN zostały podjęte pierwsze decyzje.

 

Ukonstytuowało się Prezydium Komitetu w składzie:

 

1. Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, czł. kor. PAN (IMIM PAN)

2. Vice Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, dr h.c. (AGH)

3. Vice Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska)

4. Sekretarz- dr hab. inż. Jerzy Łabaj, Prof. PŚl (Politechnika Śląska)

 

Dnia 21 kwietnia 2020 roku Prezydium PAN podjęło uchwałę powołującą Prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę na Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.

(załącznik: PPAN_U_9_2020)