Drukuj

Zakres działania i rola Komitetu

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN powołany został w 2019 roku w wyniku połączenia Komitetu Nauki o Materiałach oraz Komitetu Metalurgii. W zakresie jego zainteresowania mieszczą się zjawiska fizykochemiczne i strukturalne, związki pomiędzy składem chemicznym, technologia wytwarzania i właściwościami, kryteria doboru materiałów dla określonych zastosowań, teoretyczne i praktyczne aspekty nauki o metalach i innych materiałach, obejmujące obróbkę plastyczną, odlewnictwo, metaloznawstwo, metalurgię ekstrakcyjną oraz modelowanie procesów wraz z ich wirtualizacją.

Głównymi obszarami zainteresowania są materiały metalowe, ceramiczne, polimerowe, organiczne, kompozyty, surowce metalonośne, w tym materiały tradycyjne i zaawansowane o wysokim stopniu przetworzenia, posiadające unikatowy kompleks właściwości funkcjonalnych (materiały gradialne, amorficzne, ultraporowate, biomateriały, materiały 2D, nanomateriały, powłoki, nanomateriały, szkła metaliczne), inżynieria materiałowa i biomedyczna.

Polska Akademia Nauk  ze względu na potencjał intelektualny oraz bazę materialną musi aktywnie włączyć się w dokonujące się przeobrażenia w sferze „Europejskiej Przestrzeni Badawczej”. Istotną rolę spełniać winny Komitety Naukowe, zrzeszające najwybitniejszych krajowych specjalistów w danej dziedzinie, wybranych w drodze głosowania. Coraz lepsze wyposażenie aparaturowe, szeroka wymiana doświadczalna pracowników naukowych wywodzących się z jednostek badawczych PAN, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych stanowić powinna podstawę do uzyskania „masy krytycznej”, dającej w efekcie przyspieszenie i rozwój krajowej gospodarki.

Istnieje potrzeba nowego spojrzenia i oceny sytuacji dalszego kierunku rozwoju i rozszerzania europejskiego rynku badań naukowych.

Jednym z głównych elementów strategii polityki naukowo-badawczej w Europie jest rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Inicjatywa EPB została podjęta na lizbońskim szczycie Rady Europejskiej w 2000 roku.

Cechy docelowej formy EPB

Rola Komitetu winna się zawierać w przyjęciu na siebie roli ciała:

Komitet może służyć aktywną pomocą w planowaniu strategicznym wyboru kierunków rozwoju w aspekcie potencjału krajowego: technologii, materiałów, diagnostyki.

Rola Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN może wyrażać się w wyznaczeniu „Mapy Drogowej" obejmującej:

1. priorytety tematyczne
2. inicjatywy w zakresie materiałów i technologii

Udział Komitetu w wyznaczeniu strategii w obszarze:

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii  PAN przy aktywnym działaniu, może stanowić brakujący i ciągle niewykorzystywany w pełni element o dużych potencjalnych możliwościach w zakresie:

Rola Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii  PAN może być bardzo istotna w osiągnięciu celów badawczych w aspekcie:

Our website is protected by DMC Firewall!