Imię nazwisko

Osiągnięcie

prof. Andrzej Błędzki

Koordynator Europejskiego projektu EU Project in the frames of M-ERA.NET Call2016 "HyBiCo - High performance short -fibre biobased hybird composites for injection moulding 2018-2020" Polska, Litwa, Łotwa

Członek Polskiego Klastra Technologii Kompozytów/Kraków

Członek Polskiego Klastra Biogospodarki/Łódź

prof. Anna Boczkowska

 

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024
Członek Senackiej Komisji ds. Nauki Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Członek Rady Szkoły Doktorskiej nr 1 Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

prof. Krzysztof Czupryński

 

Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT, w kadencji 2020-2024

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne, Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT w kadencji 2020-2024

Laureat Pierwszej Nagrody Ministra Obrony Narodowej za „całokształt działalności naukowej” (2020)

prof. Rafał Dańko

 

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Prorektor ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w kadencji 2020-2024

prof. Marek Faryna

 

Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w kadencji 2019-2023

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikroskopii 2019-2023

Prezes Polskiego Oddziału European Microbeam Analysis Society (EMAS) i chairman EMAS 2021 - 17th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis

Zastępca Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD)

 

dr hab. inż. Halina Garbacz

 

Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni w kadencji 2020-2024

Członek Rady Szkoły Doktorskiej nr 1 Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Kierownik studiów doktoranckich w kadencji 2020-2023

 

prof. Adam Grajcar

 

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

prof. Zbigniew Gronostajski

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2020-2024

 

prof. Edward Guzik

 

Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Członek Rady Doskonałości Naukowej 
Członek Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza w kadencji 2020-2024. Grupa Robocza nt. Współczesne procesy inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni.
POIR Projekt pt. „Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo krzemem, dzięki opracowaniu technologii topienia i obróbki pozapiecowej”
Horizon 2020 Projekt pt. „Integrated approach to proces optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams”. Ekspert naukowy B + R, Projekt międzynarodowy: Norwegia + Grecja + Polska 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. Działanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”’ Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii odlewnia w układzie pionowym wielogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  „POIR 2014-2020” EFRR. Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu. 

prof. Dariusz Kata

 

Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Współpracy i Rozwoju z ramienia AGH,

Vice dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej -KISD.

prof. Jan Kazior

 

Rektor Politechniki Krakowskiej do 31.08.2020r.

Członek Editorial Board czasopisma „Powder  Metallurgy”
Członek Editorial Board czasopisma „Powder Metallurgy Progress”
Guest Editor czasopisma „Metals” special issue „Powder Metallurgy of Steel and Alloys”
Członek „Powder Metallurgy Institute” przy European Powder Metallurgy Asssociation

Członek Technical Program Committee „European Congress of Powder Metallurgy” Lisbon 5-7 October 2020

prof. Tadeusz Knych

 

Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie w kadencji 2020-2024

Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" za konstrukcję urządzenia do kompensacji zmian długości górnej sieci trakcyjnej. Nagrodzona w XII Edycji Konkursu Dla Przedsięwzięć Innowacyjnych.

dr hab. inż. Aleksandra Kolano-Burian

 

I nagroda specjalna przyznana przez delegację zagraniczną Taiwan Invention Products Promotion Asscociation TIIPA Award za „Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko”, INTARG 2020

Złoty Medal za "Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko" (Autorzy: A. Kolano-Burian, R. Kolano, M. Hreczka, P. Zackiewicz, M. Polak, M. Karpiński, Ł. Hawełek, M. Steczkowska-Kempka) przyznany w ramach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTRAG 2020

prof. Tadeusz Kulik

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

prof. Małgorzata Lewandowska

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Kierownik zespołu zarządzającego projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza

Członek Rady Doskonałości Naukowej (RDN).

prof. Jerzy Lis

 

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kadencji 2020-2024

Wiceprzewodniczący KRPUT
Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych KRASP

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Krakowa i Małopolski

prof.  Jarosław Mizera 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

 

dr hab. inż. Zbigniew Pakieła 

 

Pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds Jakości Kształcenia

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

prof. Natalia Sobczak

 

Kierownik Pracowni Teorii Procesów Metalurgicznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Członek Executive Committee przy Federation of European Materials Societies
Członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji KIS 8 „Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty” przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii  
Przewodnicząca Grupy Roboczej Cast Metal Matrix Composites  Working Group przy World Foundry Organization 
Associate Editor czasopisma: Journal of Materials Engineering and Performance 
Specially Invited Member of Editorial Board  czasopisma China Foundry 
Member of Advisory & Board of Review czasopisma International Journal of Metalcasting 
Redaktor tematyczny (Member of Board of Review) czasopisma Archives of Metallurgy and Materials  
Członek International Scientific Committee międzynarodowej konferencji High Temperature Capillarity, eHTC-2020, 22-25.06.2020 
Członek International Scientific EUROMAT2021, Area  Leader (Area E: ENERGY and ENVIRONMENT)  Graz, 12-16.09.2021 
Koordynator konsorcjum polskiego oraz Kierownik i główny wykonawca zadań: Projekt INSURFCAST: Innovative Surfaces for Superalloys Casting Processes, Grant agreement 4165, projekt europejski realizowany w latach 2017-2021 w ramach programu M.ERA.NET Joint Call 2016

Kierownik i główny wykonawca zadań oraz Lider Grupy Roboczej WP2-ENERGY STORAGE MATERIALS: 3. Projekt AMADEUS: Next GenerAtion MateriAls and Solid State DevicEs for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion, Grant agreement 737054, projekt finansowany przez KE w ramach programu HORIZON2020 (2017-2020)

prof. Jerzy Sobczak

 

Członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST CA18125

Członek Editorial Board czasopism: Archives of Metallurgy and Materials PAN, Livarski Vestnik (Slovenian Foundrymen Society) oraz Engineering Science (Institute of Metal Sciences, BAS)
Kierownik projektu OPUS 16 "Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemnego w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowatych ukierunkowanych struktur metalowych wytwarzanych metodami ciekło-fazowymi"

Członek Rad Naukowych: IMIM PAN oraz IBDIM (Warszawa)

Laureat Nagrody I stopnia im. Prof. Jerzego Buzka (grudzień 2019)
Nagrodzony Złotą Honorową Odznaką z Rubinem (Nr 15, ZG STOP, 2019)
prof. Maria Sozańska

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Członek Rady Doskonałości Naukowej (RDN).

 

prof. Jerzy Wysłocki

 

Prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej w kadencji 2020-2024

dr hab. inż. Adam Zieliński

 

Członek Rady Naukowej Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

Członek Zespołu Opiniującego w grupie ds. programów SPAJ i NSPAW Urzędu Dozoru Technicznego
Członek KT 123 ds. Badań Własności Metali Polski Komitet Normalizacyjny
Dyrektor Naczelny Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica 
Główny Wykonawca w Projektach: Blueprint "New Skills Agenda Steel": Industry-driven sustainable European Steel Skills Agenda and Strategy (ESSA) Projekt z programu ERASMUS+ 

Programu 200+ „Ocena stanu części ciśnieniowej bloków energetycznych o mocy 200 MW po eksploatacji znacznie przekraczającej obliczeniowy czas pracy, finasowanie NCBiR