Imię i nazwisko 

  

Osiągnięcie 

prof. Andrzej Błędzki    

Koordynator Europejskiego projektu EU Project in the frames of M-ERA.NET Call2016 "HyBiCo - High performance short -fibre biobased hybird composites for injection moulding 2018-2020" Polska, Litwa, Łotwa

Członek Polskiego Klastra Technologii Kompozytów/Kraków

Członek Polskiego Klastra Biogospodarki/Łódź

 

prof. Anna Boczkowska    

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2022

Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Członek Senackiej Komisji ds. Nauki Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Członek Rady Szkoły Doktorskiej nr 1 Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Nagroda indywidualna I stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe, Warszawa 2022

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej od 2022

 

prof. Katarzyna Braszczyńska  

 

Opiniodawca/recenzent w programie pt. „Perły nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nagroda Rektora PCz za działalność naukową/publikacyjną

 

prof. Mirosław Cholewa  

 

Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce -2022

 

prof. Krzysztof Czupryński    

Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT, w kadencji 2020-2024

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne, Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT w kadencji 2020-2024
Laureat Pierwszej Nagrody Ministra Obrony Narodowej za „całokształt działalności naukowej” (2020)

 

prof. Rafał Dańko    

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Prorektor ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w kadencji 2020-2024

Polski koordynator projektu Towards zero emissions in European ferrous foundries using inorganic binder systems. GREEN CASTING LIFE. LIFE21-ENV-FI-PROJECT 101074439.

Członek The Executive Committee of the World Foundry Organization.

Członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Małopolskiego.

 

prof. Marek Faryna    

Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w kadencji 2019-2023

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikroskopii 2019-2023

Prezes Polskiego Oddziału European Microbeam Analysis Society (EMAS) i chairman EMAS 2023 - 17th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis

Zastępca Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) 2019-2021

 

dr hab. inż. Halina Garbacz    

Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni w kadencji 2020-2024

Członek Rady Szkoły Doktorskiej nr 1 Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Kierownik studiów doktoranckich w kadencji 2020-2023

Vice- Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na kadencję 2022-2025

Nagroda „Złota Kreda” za rok akademicki 2020-2021 w kategorii Najlepszy Wykładowca

 

prof. Władysław Gąsior  

 

Associate Phase Diagram International Commission – członek.

Associate Phase Diagram and Thermodynamic Committee – członek.

Polska Akademia Umiejętności – członek Komisji Nauk Technicznych.

Associate Editor Journal of Phase Equilibria and Diffusion

 

prof. Adam Grajcar  

 

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2022r.)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2022r.)

Ekspert Komisji Europejskiej w Programie Badawczym Węgla i Stali

Ekspert NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ekspert GACR – Czech Science Foundation

Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) do oceny osiągnięć naukowych w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej

Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na kadencję 2022-2025

 

prof. Tomasz Goryczka  

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Mikroskopii na kadencję 2023-2026

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 13 Polsko-Japońskiego Seminarium Mikro i Nanoanalizy, 25-28 wrzesień 2022, Ustroń

Członek Komitetu Naukowego 12th European Symposium on Martensitic Transformations (ESOMAT), 5-9 September, 2022

Redaktor "Materials" - section - Metals and Allyos

Ekspert KEN - 2022

Ekspert zewnętrzny do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów Ministra EiN

 

prof. Zbigniew Gronostajski  

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2020-2024

 

prof. Edward Guzik  

 

Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Członek Rady Doskonałości Naukowej

Członek Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza w kadencji 2020-2024. Grupa Robocza nt. Współczesne procesy inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni.

POIR Projekt pt. „Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo krzemem, dzięki opracowaniu technologii topienia i obróbki pozapiecowej”

Horizon 2020 Projekt pt. „Integrated approach to proces optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams”. Ekspert naukowy B + R, Projekt międzynarodowy: Norwegia + Grecja + Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. Działanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”’ Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii odlewnia w układzie pionowym wielogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „POIR 2014-2020” EFRR. Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu.

 

prof. Dariusz Kata

 

 

Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Współpracy i Rozwoju z ramienia AGH,

Vice dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej -KISD.

Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w kadencji 2022-2025

 

prof. Jan Kazior  

 

Rektor Politechniki Krakowskiej do 31.08.2020r.

Członek Editorial Board czasopisma „Powder Metallurgy”

Członek Editorial Board czasopisma „Powder Metallurgy Progress”

Guest Editor czasopisma „Metals” special issue „Powder Metallurgy of Steel and Alloys”

Członek „Powder Metallurgy Institute” przy European Powder Metallurgy Asssociation

Członek Technical Program Committee „European Congress of Powder Metallurgy” Lisbon 5-7 October 2020

Członek „Powder Metallurgy Institute” przy European Powder Metallurgy Asssociation

  

prof. Tadeusz Knych  

 

Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie w kadencji 2020-2024

Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" za konstrukcję urządzenia do kompensacji zmian długości górnej sieci trakcyjnej. Nagrodzona w XII Edycji Konkursu Dla Przedsięwzięć Innowacyjnych.

Wiceprezes WAI Chapter Poland (WAI - Wire Association International z siedzibą w USA) na kadencję 2022-2026

 

dr hab. inż. Aleksandra Kolano-Burian  

 

I nagroda specjalna przyznana przez delegację zagraniczną Taiwan Invention Products Promotion Asscociation TIIPA Award za „Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko”, INTARG 2020

Złoty Medal za "Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko" (Autorzy: A. Kolano-Burian, R. Kolano, M. Hreczka, P. Zackiewicz, M. Polak, M. Karpiński, Ł. Hawełek, M. Steczkowska-Kempka) przyznany w ramach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTRAG 2020

Członek Zespołu Specjalistycznego Ministerstwa Nauki i Edukacji do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki.

Członek Grupy Konsultacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Europejskiego Funduszu Obrony.

Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki

 

prof. Tadeusz Kulik  

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

Członek międzynarodowych komitetów naukowo-sterujących trzech prestiżowych konferencji: International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials, Rapidly Quenched and Metastable Materials i Soft Magnetic Materials, 20-25 sierpnia 2023 w Warszawie.

 

prof. Małgorzata Lewandowska  

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Kierownik zespołu zarządzającego projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza
Członek Rady Doskonałości Naukowej (RDN).

Członek Rady Doskonałości Naukowej, zastępca przewodniczącego Zespołu 2 nauk inżynieryjno-technicznych

Członek Scientific Committee European Materials Research Society oraz konferencji EMRS Fall Meeting 2022

 

prof. Jerzy Lis  

 

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kadencji 2020-2024

Wiceprzewodniczący KRPUT

Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych KRASP

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Krakowa i Małopolski

Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na kadencję 2022-2025

Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce -2021

 

dr hab. inż. Wojciech Maziarz  

 

Koordynator Working Group W1-Materials of Transport of The European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL (KMM-VIN), od 2022

Członek of general Council of KMM-VIN for the years 2022-2024.

V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Mikroskopii w kadencji 2023-2026

 

prof. Jarosław Mizera  

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na kadencję 2022-2025

 

prof. Jerzy Morgiel  

 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Członek „Zespołu ds. stypendiów Ministra Nauki i Edukacji dla studentów mi wybitnych młodych naukowców”

 

dr hab. inż. Zbigniew Pakieła  

 

Pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds Jakości Kształcenia

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia
Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

 

prof. Natalia Sobczak  

 

Associate Editor czasopisma: Journal of Materials Engineering and Performance

Specially Invited Member of Editorial Board czasopisma China Foundry

Member of Advisory & Board of Review czasopisma International Journal of Metalcasting

Koordynator konsorcjum polskiego oraz Kierownik i główny wykonawca zadań: Projekt INSURFCAST: Innovative Surfaces for Superalloys Casting Processes, Grant agreement 4165, projekt europejski realizowany w latach 2017-2021 w ramach programu M.ERA.NET Joint Call 2016

Kierownik i główny wykonawca zadań oraz Lider Grupy Roboczej WP2-ENERGY STORAGE MATERIALS: 3. Projekt AMADEUS: Next GenerAtion MateriAls and Solid State DevicEs for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion, Grant agreement 737054, projekt finansowany przez KE w ramach programu HORIZON2020 (2017-2020)

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026

Członek Executive Committee w Federation of European Materials Societies (kadencja 2022-2023)

Przewodnicząca Working Group: Cast Metal Matrix Composites w World Foundry Organization

Członek International Scientific Committee High Temperature Capillarity

Członek International Scientific Committee Subsecond Thermophysics

Z-ca przewodniczącego KIS8Grupa Robocza „Krajowe Inteligentne Specjalizacji” ds. wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesów i nanoproduktów (KIS8) przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii -

Organizator 10th International Conference on HIGH TEMPERATURE CAPILLARITY (HTC2022), 12-16.09.2022, Kraków

Członek International Scientific Committee The 3rd International Conference of Metals, Ceramics and Composites, 26-28.09.2022, Varna, Bulgaria

Członek International Scientific Committee Junior EUROMAT 2022, 19-22.07.2022 Coimbra, Portugalia:

Członek International Scientific Committee 13th International Workshop on Subsecond Thermophysics, IWSSTP-13, 8-10.06, 2022, Karlsruhe, Niemcy:

 

prof. Jerzy Sobczak  

 

Członek Editorial Board czasopism: Archives of Metallurgy and Materials PAN, Livarski Vestnik (Slovenian Foundrymen Society) oraz Engineering Science (Institute of Metal Sciences, BAS)

Kierownik projektu OPUS 16 "Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemnego w układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowatych ukierunkowanych struktur metalowych wytwarzanych metodami ciekło-fazowymi"

Członek Rad Naukowych: IMIM PAN oraz IBDIM (Warszawa)

Laureat Nagrody I stopnia im. Prof. Jerzego Buzka (grudzień 2019)

Nagrodzony Złotą Honorową Odznaką z Rubinem (Nr 15, ZG STOP, 2019)

Redaktor Naczelny opracowań monograficznych:
Sobczak J., Purgert R.M., Sobczak N., Asthana R. Nickel superalloys. Recent developments in liquid metal engineering, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, 2022 (ISBN 978-83-963247-0-2, ISBN 978-83-66727-49-6, e-ISBN 978-83-66727-50-2)

Sobczak J.J. Odlewnictwo Współczesne. Poradnik Odlewnika. Tom II, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, STOP, Kraków, 2022 (ISBN 978-83-963247-4-0)

Przewodniczący Komitetu Naukowego 3rd International Conference of Metals Ceramics and Composites MCC-3, September 26-28, 2022, Varna, Bulgaria

Kierownik projektu Modeling of Haynes 282 Nickel Superalloy Casting, project No: 13.13.170.681, finansowany przez McConway & Torley, LLS, Pittsburgh, PA, USA

Członek Komitetu Zarządzającego Europejskiej Akcji COST CA18125 AERoGELS na lata 2019-2023 (https://www.cost.eu/actions/CA18125/)

 

prof. Maria Sozańska  

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Członek Rady Doskonałości Naukowej (RDN)

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na kadencję 2022-2025

Opiniodawca/recenzent w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Diamentowy Grant”, „Perły Nauki”, (Ewaluacja nauki)

Opiniodawca wniosków o Nagrodę Ministra

 

prof. Jana Szajnar  

 

Przewodniczący Komisji Odlewnictwa PAN Oddziału Katowickiego

 

prof. Jerzy Wysłocki  

 

Prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej w kadencji 2020-2024

 

dr. hab. Joanna Wojewoda-Budka  

 

Vice-Chairman Konferencji, The 10th High Temperature Capillarity Conference (HTC2022), 12-16.09.2022 w Krakowie

Członek Komitetu Organizacyjnego Organizacyjnego IXth Edition of the Diffusion Fundamentals Conference, Kraków (Poland) 21-24.09.2022 w Krakowie.

Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w kadencji 2022-2025.

 

dr hab. inż. Adam Zieliński  

 

Członek Rady Naukowej Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej

Członek Zespołu Opiniującego w grupie ds. programów SPAJ i NSPAW Urzędu Dozoru Technicznego

Członek KT 123 ds. Badań Własności Metali Polski Komitet Normalizacyjny

Dyrektor Naczelny Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

Główny Wykonawca w Projektach: Blueprint "New Skills Agenda Steel": Industry-driven sustainable European Steel Skills Agenda and Strategy (ESSA) Projekt z programu ERASMUS+

Programu 200+ „Ocena stanu części ciśnieniowej bloków energetycznych o mocy 200 MW po eksploatacji znacznie przekraczającej obliczeniowy czas pracy, finasowanie NCBiR

Uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Członek Zespołu doradczego do spraw programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” w MEiN

Dyrektor Naczelnego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego w Gliwicach od 1 stycznia 2023

Złoty Medal, INNOVERSE Innovation & Expo, Atlanta, USA, 2022

Złoty Medal, 14th European Exhibition of Creativity and Innovation, Romania, EUROINVENT 2022

Złoty Medal, China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo, 2022

Dyplom Ministra Edukacji i Nauki, 2022

 

prof. Paweł Zięba  

 

Członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026

Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce -2021